ÖPPETTIDER VARBERG

Terminal
Godsmottagningen(kontoret): Måndag 07.00-16.00. Tisdag-Fredag 06.00-16.00
Virkeslossning Måndag 07.00-18.00, tisdag-torsdag 06.00-18.00, fredag 06.00-16.00.
Lossning/lastning efter 16.00 föraviseras!

Lossning/lastning av övrigt gods Måndag-fredag 07.00-16.00

Stuveri

Ordinarie arbetstid: Måndag-fredag 07.00-16.00. Annan tid efter överenskommelse.

 

 

ÖPPETTIDER HALMSTAD

Administration
Måndag – Torsdag 08:00 – 16:45, fredag 06:00-15:45.

Trafikkontoret 
Måndag – Fredag 06:30 – 16:00

Kattegatterminalen
Måndag  06.00-16.45
Tisdag   06.00-16.45
Onsdag  06.00-16.45
Torsdag  06.00-16.45
Fredag   06.00-15.45

Andra kajer
Måndag – Fredag 07:00 – 16:00 (Andra tider kan diskuteras)

Beredskapsarbetsledare Vid akuta frågor och händelser Beredskapsarbetsledaren har jour under de tider som hamnen inte är bemannad, dvs. mellan 16.00—07.00 måndag till fredag samt från fredag 16.00 till måndag 07.00. Telefon: +46 (0)708 56 32 55

 

Nyheter

HallandsHamnars hållbarhetsrapport visar på en minskad klimatpåverkan

För andra året i rad släpper HallandsHamnar en hållbarhetsredovisning och klimatbokslut för verksamheten. Redovisningen redogör för bolagets hållbarhetsarbete inom områdena miljö, socialt ansvar och ekonomi.  Resultatet för 2020 och 2021 visar att användningen av drivmedlet HVO100 i fordonsparken minskat utsläppen per ton hanterat gods rejält, vilket bidragit till att det totala klimatfotavtrycket minskat. I slutet av 2021 togs det första spadtaget för den nya Farehamnen och förberedelser för elektrifiering av verksamheten är i gång.


Trots fortsatt påverkan av pandemi och nedstängningar i omvärlden så var 2021 totalt sett ett positivt år för HallandsHamnar. Den totala energiförbrukningen ökade något under året vilket beror på högre utnyttjande av eldrivna maskiner, laddning av elbilar samt byggström till den nya Farehamnen.


Fokus på maskin- och fordonsparken
HallandsHamnars övergripande hållbarhetsmål handlar om att minska klimatpåverkan i fordons- och maskinparken då en stor del av bolagets energiförbrukning består av maskiner och fordon som drivs av förbränningsmotorer. Bolaget har en långsiktig plan för skifte till eldrivna maskiner och fordon och denna är påbörjad under 2021.

– Satsningen på HVO-bränsle är den främsta C02 neutraliserande faktorn för verksamheten. Sedan vi skiftade från diesel till HVO ser vi en betydlig förbättring på miljösidan, säger Ulf Rosén, Miljö- & Säkerhetschef/CSO.

Låg sjukfrånvaro trots pandemi
Under 2021 hade bolaget väldigt låga sjuktal trots pandemin. Det har troligen sin orsak i väl fungerande pandemiriktlinjer samt att en stor del av personalen arbetar utomhus.

Avfallshantering för fartygen – en lärande process
– Jag skulle vilja lyfta fram vår avfallshantering för fartygen som en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Det har varit en pedagogisk resa att få besättningar att sortera enligt vår fraktionsindelning, men nuförtiden fungerar det väl. Fartygen har en hel del avfall med sig och det är viktigt att ta kontroll över detta avfallsflöde, menar Ulf.

Noggrann uppföljning av vattenförbrukning
Under den senaste femårsperioden har både uppmaningar om återhållsamhet och bevattningsförbud beslutats från bolagets ägarkommuner. Bolaget har därför noggrant följt fartygens vattenförbrukning och reglerat priset för vattenleveranser därefter.

– Syftet med ett högre pris på vattenleveranser handlar om att signalera att vattenresurserna inte är oändliga och att det är viktigt att hushålla med vattnet, fortsätter Ulf.

Undvikna C02-utsläpp
En del av fartygens avfall tillsammans med restprodukter från den egna verksamheten har lämnats för återvinning. Hanteringen har gett en utsläppsbesparing på drygt 567 000 kg (118 000 år 2020). Under 2021 skrotades tre utrangerade kranar vilket har påverkat mängden stål som lämnats till återvinning.

Farehamnen – Europas modernaste skogshamn
Flytten av hamnen i Varberg är en del av stadsutvecklingsprojektet i Varberg och omfattar förläggningen av Västkustbanan i tunnel under staden och etablering av bostadsområdet Västerport.  I den nya Farehamnen görs betydande satsningar för att elektrifiera verksamheten och öka digitaliseringsgraden. När samtliga projekt har realiserats kommer hamnens omgivningspåverkan att ha minskat väsentligt och underlättat för hållbara transporter såväl inom hamnen som till och från hamnen. I byggområdet förbereds markytorna för kommande belastning och anpassas för klimatpåverkan. Förberedelser för en omfattande laddinfrastruktur pågår även.

 

Hållbara initiativ (för verksamhetsåret 2021)

  • Ökad användning av förnybar energi i form av HVO100 i alla fordon och kranar.
  • 100 % förnybar el i båda hamnanläggningarna.
  • Övergång till eldrivna förmåns- och tjänstebilar.
  • Pågående inventering och utbyte av kemikalier. Utbildning i kemikaliehanteringssystem för att öka kunskapen om hantering av kemikalier och överblivna kemikalierester.
  • Utbildning av styrelsen för HallandsHamnar inom arbetsmiljö och hållbarhetsarbete.
  • Fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet genom fortsatt täta skyddsmöten med skyddsombud med fokus på dialog och återkoppling i arbetsmiljöfrågor.
  • Förbättrade inköpsrutiner.
  • Installation av solcellsanläggning i Halmstad.
  • Byte av olja för uppvärmning med HVO.

 

HallandsHamnar – Hållbarhetsredovisning och klimatbokslut 2021

 

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV HÄR

Följ oss på: